Nástroje Otevřené třídy


1. Komunitní kruh - děti mají příležitost sdílet s ostatními své zážitky, názory, přání, potřeby, učí se rozvíjet respektující styl komunikace. Učíme se také tichu, koncentraci a naslouchání jeden druhému. Nejdůležitější je respekt k sobě i druhým. V hodinách zapojujeme sociálně emocionální učení.

2. Centra aktivit - děti pracují s rozmanitými úkoly, které připravil učitel na různých místech ve třídě či venku, samy si volí pořadí jejich plnění, tempo práce i úroveň obtížnosti. Učí se nabídnout a přijmout pomoc od učitele či spolužáků. Samostatná práce se střídá s kolektivní.

3. Rozvoj aktivního čtenářství formou čtenářských dílen - děti si vybírají knihu podle svého zájmu, čtou si z ní potichu ve škole, sdílejí své zážitky z četby, doporučují si vzájemně přečtení knihy a argumentují proč. Spolupráce s městskou knihovnou.

4. Prvky zážitkové pedagogiky - forma projektových dnů, intuitivní pedagogiky. Aktivní výuka venku. Neučit se z knihy co máme za oknem. Kladen důraz na opravdový prožitek, tak jak funguje opravdový život. Každý pátek je zážitková pedagogika na určité téma, do které se zapojují i rodiče.

5. Hodnotící kruh - děti se učí konstruktivně hodnotit svou práci i práci svých spolužáků, učí se používat popisná kritéria hodnocení, učí se prezentačním dovednostem. Učíme se vidět v chybách příležitosti a v problémech možnosti. Kladen důraz na emočně bezpečné prostředí..žádná otázka není hloupá.

6. Vyučovací bloky - výuka bez zvonění, využití filosofii uznávaných moderních směrů ve školství (Montessori – projektová výuka, setkání na elipse, celostní pojetí člověka). Děti nemají jednotlivé předměty (M, ČJ atd), ale projektová témata (Vesmír, příroda, zvířata, povolání atd), kde využívají veškeré předměty, tak jak je pak používáme v běžném životě.

7. Učící se společenství - žáci, učitelé i rodiče záměrně vytvářejí společenství, které dlouhodobě spolupracuje. Důležitá je komunikace a upřímná otevřenost všech stran. Třídní schůzky ve třech a vytvoření vlastního učebního plánu dítěte. Rodiče pomáhají na brigádách, vytváří pro děti pomůcky, jezdí na výlety atd.

8. Malá skupina dětí různého věku - učí se navzájem, starší učí mladší, mladší vidí souvislosti v dalším učivu od starších, týmová spolupráce, společné projekty. Individuální přístup k jedinci, jeho tempu i osobnímu zaměření, na 18 žáku jsou dva průvodci.

9. Slovní hodnocení a sebehodnocení – prostřednictvím slovního hodnocení lze žáka postihnout osobnost v její plné šíří. Bez domácích úkolů, děti s rodiči spolupracují na dlouhodobých projektech. Neznámkujeme, používáme sebehodnotící archy a na konci každého pololetí hodnotíme slovně.


10. Spojení s přírodou a pohybem, zdravé stravování - během výuky maximální využití možností pobytu venku v přírodě, uplatnění zážitkové pedagogiky. Zdravé svačinky, možnost vegetariánské stravy. Dětí si budou i sami pěstovat. Pochopení vlastního těla, jak funguje, co potřebuje. Zkoumání souvislostí, psychosomatika, sebereflexe.
 
11. Volná práce dětí - Kromě času na výuku mají děti v rámci časových bloků také prostor na "nic nedělání", které je důležitou součástí psychohygieny a významně podporuje tvořivost. Naučit se být sám se sebou a trávit čas bez strukturovaného programu určeného někým jiným, je důležitá životní dovednost.
 
12. Pestré pracovní prostředí - Každé dítě je jedinečné, má jiné vlohy, zájmy i potřeby a vyžaduje v určitém čase jiné podněty. Proto mají děti k dispozici různorodé učební materiály, pomůcky a hry, ke kterým mají volný přístup a mohou s nimi pracovat v různých pozicích a na různých místech (třída, relax místnost, chodba, případně i venku).

13. Smysluplnost a otevřenost - chápání smyslu činnosti je prvním předpokladem pro to, aby ji děti chtěly dělat. Proto se věnujeme v první řadě tématům a projektům, které se přímo týkají života dětí a dávají jim smysl. K dětem přistupujeme jako k rovnocenným partnerům a podle toho s nimi otevřeně a s úctou jednáme.